En liten och en stor hund

Små hundar lever längre än stora hundar – forskningen vet varför

Att små hundar lever längre än stora hundar har varit känt under lång tid. Men den exakta orsaken till det har hittills varit okänd.

I en ny studie har man undersökt förhållandet mellan livslängd, storlek samt genetisk mångfald mellan hundraser. Det visar sig att människans selektiva avel av att få fram stora hundraser är en viktig orsak till att stora hundar har en kortare livslängd.

En följd av den selektiva aveln är också att större hundar oftare drabbas av cancer. Den högre cancerförekomsten hos stora hundar beror på att de ”släpar efter evolutionärt”. Deras naturliga försvar mot cancer har inte kunnat hänga med i deras snabba tillväxt.

Ett livsförlängande läkemedel för stora hundar är under utveckling. Läkemedlet som kan förlänga stora hundars liv ska testas i stor skala under 2024/2025. Om det visar sig vara säkert och effektivt så kan det finnas på marknaden om några år.

Samband mellan kroppsvikt och livslängd

I naturen finns det ett generellt samband mellan djurs maximala ålder och dess kroppsvikt. Det innebär att ju större ett djur är, desto längre är dess livslängd. Till exempel lever elefanter och valar mycket längre än möss och hamstrar. Men det finns också undantag från denna regel.

Hunden är ett av undantagen från naturens samband mellan djurs maximala ålder och kroppsvikt. För hundar är det nämligen tvärtom, ju mindre hunden är, desto längre tenderar den att leva. Varför är det så? För att förstå det måste vi först titta på hur hundar åldras.

En grupp med hundar av olika raser

Åldrandet

Hundar åldras olika beroende på storlek och ras. Små hundar lever oftast längre än stora hundar och därmed inträder ålderdomen senare. På riktigt små hundar ser man inte ålderstecknen förrän vid 10-12 års ålder. Samtidigt kan mycket stora hundar uppvisa åldersförändringar redan vid 6-7 års ålder.

Det finns många olika sätt att se på åldrande. En vanlig syn beror helt enkelt på slitage av kroppens celler och organ. Ju längre en hund lever, desto fler gånger hinner celler att dela sig och till slut kan de inte dela sig mer.

Åldrande är en mycket komplex process som påverkar alla levande organismer. En av de faktorer som spelar roll för åldrandet är telomererna, deras längd är en av åldrandets indikatorer. De har på senare år visat sig ha betydelse för hur gamla olika djurarter blir. Du kan läsa mer om den äldre hunden här.

Snygga halsband och koppel till hunden

Telomerer

Våra arvsanlag, vårt DNA finns inne i kromosomerna. Längst ut på varje DNA-sträng sitter telomerer. Väldigt förenklat kan man jämföra dem som den lilla plastbiten längst ut på skosnören. Plastbiten sitter där för att förhindra att änden på skosnöret repas upp. Telomererna skyddar ändarna på kromosomerna.

Även om telomererna skyddar kromosomerna så försvinner en liten bit varje gång en cell delar på sig. När cellen har delat sig så många gånger att det endast finns en väldigt kort bit av telomerer kvar, så slutar cellerna att dela sig eller så dör de. Detta leder till åldrande och åldersrelaterade sjukdomar.

Längden på telomerer har betydelse för hur länge vi och djuren lever, olika arter föds med olika långa telomerer. Men hastigheten på hur snabbt förkortningen av dessa sker varierar stort. Generellt har större djur längre telomerer än mindre djur, men det finns undantag. Till exempel har människor och elefanter relativt korta telomerer vid födseln, men där förkortning i stället sker långsamt under livet.

Det beror på en hög aktivitet av ett enzym som heter telomeras, som kan förlänga telomererna genom att lägga till DNA-sekvenser vid kromosomändarna. Miljöfaktorer, som oxidativ stress, inflammation och livsstil, påverkar också telomerlängden. Dessa faktorer kan öka hastigheten på telomererförkortningen och därmed minska livslängden.

Sammanfattningsvis kan man säga att livslängden hos olika djur beror på en kombination av genetiska, fysiologiska och ekologiska faktorer. Storleken är en viktig faktor, men inte den enda. Det finns många undantag och variationer mellan olika djurgrupper och individer.

Rhodesian Ridgeback valpar

Snabbare tillväxt och fler avkommor

Inom evolutionen finns egentligen två sätt att överleva som art. Antingen den variant som Darwin förespråkade, att den starkaste överlever. Eller egentligen, den art som producerar flest friska avkommor. I detta scenario behöver föräldraparen inte leva så länge eftersom de redan har producerat en större mängd avkommor som klarar sig på egen hand.

Den andra varianten är att ha en lägre tillväxttakt, skaffa färre avkommor men att hinna utveckla en motståndskraft mot skadliga mutationer som kommer att uppkomma senare i livet.

Detta har forskarna också sett bland hundarna, de större raserna som har en hög tillväxttakt får i genomsnitt fler valpar än de mindre raserna. En Yorkshire Terrier har i genomsnitt tre valpar i en kull, medan en Engelsk mastiff får nio valpar.

Så kroppen använder främst sina resurser till att upprätthålla sig själv och att fortplanta sig. Om resurserna är begränsade så kommer kroppen att prioritera fortplantning på bekostnad av kroppens underhåll. Det kan bland annat leda till att kroppens cancerförsvar försummas.

Siluett av en hund mot mörk himmel

Stora hundar växer snabbare

Hunden är ett av undantagen från naturens samband mellan djurs maximala ålder och kroppsvikt. För hundar är det nämligen tvärtom, ju mindre hunden är, desto längre tenderar den att leva.

Men forskare har också funnit ett annat samband. Även om större arter lever längre än mindre, så lever större individer inom samma art oftast en kortare tid än de mindre.

Stora hundar växer proportionellt mycket snabbare än små hundar och når sin fulla storlek på ett år eller mindre. Medan små hundar växer långsammare och kan ta upp till tre år på sig att nå sin fulla storlek.

Den snabba tillväxten hos stora hundar beror troligen på det insulinliknande tillväxtfaktorn IGF-1 som är involverat i tillväxt och ämnesomsättning och har koppling till hundens storlek. Den är också en faktor när det gäller livslängden.

Man har funnit att halten av IGF-1 i blodet är högre hos stora hundar än små, vilket kan vara en anledning till att stora hundar både växer snabbare och blir större än små hundar. Små hundar har en annan variant av IGF-1 som resulterar i lägre nivåer vilket leder till att de troligtvis växer långsammare.

Två Golden retrievers

Aveln minskar livslängden hos stora hundar

Den stora variationen i hundstorlekar är inte naturlig, utan ett resultat av selektiv avel av människor. Detta för att skapa hundar med vissa fysiska egenskaper eller som kan utföra specifika uppgifter. Människan har velat ha större hundar vilket resulterat i en ökad hastighet av tidig tillväxt. Samtidigt har då också det naturliga försvaret mot cancer blivit försvagat.

En studie baserad på mer än 40 000 hundar och 118 raser publicerade av tidskriften American Naturalist. Den har visat att människor har avlat fram stora hundraser genom selektiv avel, utan att ta hänsyn till deras hälsa och välbefinnande. Större hundar åldras inte nödvändigtvis fortare än små hundar. Men forskningen har visat att i takt med att rasens genomsnittliga kroppsvikt ökade, så ökade även cancerfrekvensen.

Den högre cancerförekomsten hos stora hundar beror enligt forskarna på att människorna har avlat vissa hundar för att göra dem större och att de berörda raserna nu ”släpar efter evolutionärt”.

Stora hundarnas naturliga försvar mot cancer har med andra ord inte kunnat hänga med i deras tillväxt. Så större hundar är mer benägna att dö i cancer vid en yngre ålder än små hundar. Vilket leder till att deras förväntade livslängd blir kortare än hos små hundar.

Genomsnittlig livslängd för hundar

Så hur länge lever egentligen en hund? När man talar om livslängd så är det den genomsnittliga livslängden, Vilket innebär att stora hundar kan leva längre än genomsnittet, och små hundar kan leva kortare.

En livsländstabell ger en insikt i hur länge olika hundraser kan förväntas leva. I en brittisk studie har man tagit fram den förväntade livslängden för 18 utvalda raser, studien bygger på en analys av totalt 30 563 hundar.

Studien visade att tikar generellt lever cirka fyra månader längre än hanhundar. Och att kastrerade hundar har en något längre förväntad livslängd än deras icke-kastrerade motsvarigheter. I genomsnitt levde hundarna som deltog i studien tills de var 11,2 år.

HundrasGenomsnittlig livslängdDen äldsta i studien blev
Jack Russell Terrier12,72 år19 år
Yorkshire Terrier12,54 år18 år
Border Collie12,10 år17 år
Springer Spaniel11,92 år16 år
Blandraser11,82 år19 år
Labrador Retriever11,77 år16 år
Staffordshire Bull Terrier11,33 år18 år
Cocker Spaniel11,31 år16 år
Shih-tzu11,05 år17 år
Cavalier King Charles Spaniel10,45 år15 år
German Shepherd Dog10,16 år15 år
Boxer10,04 år15 år
Beagle9,85 år14 år
Husky9,53 år14 år
Chihuahua7,91 år16 år
American Bulldog7,79 år12 år
Pug7,65 år13 år
English Bulldog7,39 år13 år
French Bulldog4,53 år11 år
Livslängdstabell för förväntad livslängd och dödlighet för sällskapshundar i Storbritannien

Många faktorer påverkar hur länge din hund kommer att leva. En Chihuahua förväntade medellivslängd är låga 7,9 år. Det beror på att ett antal Chihuahuas dör i ung ålder, vilket drar ner den genomsnittliga livslängden. Om en Chihuahua har nått sex år så kommer den sannolikt att leva mycket längre än åtta. Vissa Chihuahuas blir 15 eller 16.

En  mycket stor och en liten hund

Kan man påverka hundens livslängd?

En hunds livslängd beror på många olika faktorer, som ras, genetik, miljö, kost, motion och individuell variation, och varje hund är unik. Olika raser har sina hälsoproblem, som ägare så är det bra att känna till dessa för att kunna upptäcka dem i tid.

Det viktigaste är att ge din hund den bästa möjliga vård och kärlek för att säkerställa att den lever ett lyckligt och hälsosamt liv. Det finns flera sätt att påverka din hunds hälsa vilket kan bidra till att maximera livslängden. Här är några faktorer att tänka på:

  • Välbalanserad kost: Kost anpassad till ålder, storlek, hälsotillstånd med alla nödvändiga näringsämnen.
  • Regelbunden motion: Promenader, lek och träning hjälper till att bibehålla muskelstyrka och kardiovaskulär hälsa
  • Tandvård: Regelbunden tandborstning hjälper till att förhindra tandproblem och infektioner. Läs: Skötsel av hundens tänder.
  • Regelbundna veterinärbesök: Hälsokontroller och vaccinationer, och upptäcka eventuella hälsoproblem i ett tidigt skede.
  • Håll din hunds idealvikt: Övervikt är en stor riskfaktor för många hälsoproblem, inklusive hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och cancer. Läs gärna: Överviktiga hundar-vanligare än du tror.
  • Mental stimulans: Lekar och aktiviteter som stimulerar hundens hjärna kan hjälpa till att hålla den frisk och aktiv. Vill du ha tips på aktiviteter? Se: Aktivera hunden inomhus och Aktivera hunden utomhus.
  • Miljöfaktorer: Exponering för rökning och giftiga ämnen eller gifter kan påverka hundens hälsa
Matbar i trä till hunden

Livsförlängande läkemedel för stora hundar

Ett bioteknikföretag i San Francisco har utvecklat ett läkemedel som har visat sig sänka nivåerna av hormonet IGF-1, som är kopplat till hundarnas storlek och livslängd. Läkemedlet har fått ett positivt besked från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA, som anser att det har en ”rimlig förväntan om effektivitet”.

Företaget har testat läkemedlet på 130 forskningshundar och hävdar att det kan minska IGF-1-nivåerna hos stora hundar och medelstora hundar. Företaget planerar att genomföra en större studie som ska starta 2024 eller 2025. Studien ska inkludera cirka 1 000 stora och jättestora sällskapshundar som är minst 7 år gamla. Varje hund kommer att få antingen det experimentella läkemedlet eller en placebo.

Vad har det att göra med människan?

De senaste årens forskning har visat på stora likheter i arvsmassan mellan hund och människa. Vi vet idag att hundar även drabbas av samma sjukdomar som människor, till exempel diabetes, cancer, demens och hjärt- och kärlproblem. Vi delar även vår miljö och får en avancerad medicinsk vård, så kommer det vi lär oss om livslängd hos hundar sannolikt att ha en hög grad av relevans för människor också.

Genom att studera hundens genetik kan man lättare förstå uppkomsten av olika folksjukdomar. Hundar har en nästan identisk uppsättning av gener som människan. Det finns heller ingen annan art, utöver just människan, som så frekvent går till doktorn, diagnostiseras och får behandling.

Källor: Dog Life Spans and the Evolution of Aging av J. da Silva och B. J. Cross, University of Adelaide 2022 | Att vara stor ger inte längre liv, Sveriges radio 2019 | How size and genetic diversity shape lifespan across breeds of purebred dogs av C. Kraus et.al, GeroScience 2022 | Life tables of annual life expectancy and mortality for companion dogs in the United Kingdom

Rulla till toppen