En äldre man med en Basenji

Relationen till ägaren påverkar hundens långtidsstress

Hundägarens stressnivåer påverkar hundens långtidsstress det har forskare i Linköping sett tidigare. Med sin fortsatta forskning undersökte de om olika hundraser reagerar olika lätt på stress i sin omgivning.

Resultaten i den nya studien visar att långtidsstressen hos urhundsraser påverkas i liten grad av ägarens personlighet. Däremot har relationen mellan hund och ägare betydelse för urhundens stress.

Hos vallhundarna finns en tydlig synkronisering mellan hundens och ägarens stressnivåer.

Olika hundraser för olika behov

De olika hundraserna har avlats fram för att passa människans olika behov. En viss typ av hund ska arbeta nära sin förare och vara uppmärksam på förarens signaler. I denna grupp hittar vi till exempel olika vallande raser.

En annan hundtyp ska kunna arbeta mer självständigt. Vissa raser av jakthundar faller in i denna grupp, de ska kunna följa ett byte under lång tid utan att föraren är närvarande. Hunden gör jägaren uppmärksam på var bytet är genom att skälla eller genom att driva bytet tillbaka inom skotthåll.

Sedan finns en tredje variant av hund, de så kallade urhundstyperna. Inom denna kategori hittar man hundar som fortfarande är närmare släkt med vargen ur ett genetiskt perspektiv. Dessa hundraser är inte så hårt präglade på människor utan agerar ofta mycket självständigt.

Forskning på vallraser

I den tidigare undersökningen som forskarna i Linköping gjorde gällande hundar, deras ägare och långtidsstress, använde de Border collie och Shetland sheepdog. Bägge dessa raser är vallraser. De är framavlade för att vara uppmärksamma och ha ett nära samarbete med ägaren.

Den studien visade att ägarens personlighet hade en stark effekt på hunden. De hundar som arbetar nära sin ägare synkroniserar sina långsiktiga stressnivåer i stor utsträckning med sina ägare.

Nivåerna av långtidsstress hos så väl ägare som hund var väldigt samstämmiga. Vill du läsa mer om den undersökningen så hittar du den här: Stressad ägare ger stressad hund.

Vattenflaskor med kula till hunden

Andra resultat på andra hundraser

För att ta reda på om alla hundraser påverkas av långtidsstress på samma sätt, eller om det finns skillnader mellan olika raser, så gjorde man en ny studie.

I den nya studien gjordes motsvarande tester men på helt andra typer av hundar. Nu var man intresserad av hundraser som är framavlade för självständig jakt, som jämthund, gråhund och tax.

Forskarna tittade också på hundar av urhundstyp och valde här Shiba, Basenji och Siberian husky.

18 hundar avlade för självständig jakt och 24 hundar av urhundraser deltog i studien.

Mätte halten av kortisol i hår och päls

Även i denna studie mätte forskargruppen halten av kortisol hos hundarna och ägarna. Oftast mäter man kortisol, som ibland kallas för ”stresshormon” i blodet. Men då får man endast en ögonblicksbild.

Vill man i stället se hur halten av kortisol har förändrats under en längre period så tar man prov på hårstrån. Håret växer ganska konstant hos både hundar och människor. Kortisolet i blodet sätter samtidigt avtryck i det växande hårstrået och på så sätt kan man se kortisolhalten under en längre period.

Eftersom mängden kortisol kan bli påverkad av fysisk aktivitet så hade hundarna även ett aktivitetshalsband på sig under en vecka så att man kunde följa deras fysiska aktivitet.

Ägarna fick också svara på frågeformulär om både sin och hundens personlighet, relation, vardagsliv och aktiviteter.

Pojke med sin hund

Ägarnas personlighet

I den tidigare studien såg forskarna att även ägarnas personlighetsdrag speglades i hundens kortisolhalt. Därför fick hundägarna genomföra en Big Five Inventory-undersökning (BFI).

I BFI bedömer man ägarens personlighet på en fem-gradig skala med personlighetsdragen Extraversion (hur utåtriktad man är), Vänlighet, Samvetsgrannhet, Neuroticism (emotionell instabilitet) och Öppenhet.

Hur hundägaren upplever sin relation till hunden spelar också roll och det mätte forskarna genom Monash Dog Owner Relationship Scale (MDORS).

MDORS innehåller 28 frågor inom tre olika områden. Den täcker områden som hur ofta ägaren leker med sin hund, om hunden hjälper ägaren genom svåra tider till hur jobbigt ägaren tycker att hundägandet är.

Hundens personlighet

Forskarna tog också hänsyn till hundens personlighet. Där fick ägarna svara på 75 frågor i Dog Personality Questionnaire (DPQ). Svaren är presenterade i en femgradig skala mellan faktorerna Aktivitet/Upprymdhet, Lyhördhet för träning, Aggression mot människor, Aggression mot djur och Rädsla.

En flicka med en tax

Studiens resultat

Till forskarnas förvåning visade det sig att relationen mellan ägare och hund syntes i hundens kortisolvärden, oavsett rasgrupp. Dock var det lite mindre tydligt bland urhundsraserna, men sambandet fanns där.

Däremot skilde sig resultatet åt hos rasgrupperna när forskargruppen jämförde kortisolhalten med ägarens personlighetsdrag (mätt med BFI). Där visade det sig att jaktraserna var mer påverkade än vad urhundsraserna var. Men mest påverkade var vallhundarna.

Resultatet av denna studie visade (precis som den tidigare) att hundens kortisolnivåer är relaterade till ägarens stressnivåer men att det är relationen mellan ägare och hund som är av störst betydelse.

  • Urhundsrasernas långtidsstress är minst påverkad av ägarens personlighetsdrag
  • Hos de självständiga jakthundarna kan man se ett tydligt samband mellan hunden och ägarens relation och personlighet
  • Vallhundar är mest påverkade av både relation och personlighetsdrag. De uppvisar långtidsstress som är synkroniserad med ägaren

Slutsatsen är att långsiktig stress som är synkroniserad med ägarens förekommer hos alla undersökta rasgrupper. Men den är tydligare hos de raser som är avlade för att samarbeta nära sin ägare.

Källa: Long term stress in dogs is related to the human–dog relationship and personality traits

Rulla till toppen