Bearded Collien Zampo

Vilka lagar gäller för mig som hundägare?

Det finns olika lagar som du som hundägare är skyldig att känna till och du kan aldrig i efterhand hävda att du inte visste vad som stod i lagen.

Koppeltvång, hur lång tid hunden får vara ensam och vilka skyldigheter du har vid skador, är några av de saker som berörs.

Dessutom har Jordbruksverkets regler ändrats 2020-06-15, så vad gäller nu?


[cmtoc_table_of_contents]


Förutom nedanstående lagar finns det fler som du kan vara berörd av i olika situationer, t.ex. Jaktlagen och Djurskyddsförordningen.

Labrador på Glannas hundkurs

Lokala ordningsföreskrifter

Dessutom finns också de lokala ordningsföreskrifterna, som varje kommun ger ut.

Vad som står i dem varierar, men ofta brukar det handla om koppeltvång på offentliga platser, förbud eller koppeltvång på badplatser och kyrkogårdar samt att plocka upp hundbajs.

Sök på ordningsföreskrifter på din kommuns hemsida och kom ihåg att även titta på hemsidan för den kommun där du tillbringar din semester.


Utdrag ur lagtexterna

OBS! Nedanstående text är endast utdrag ur lagarna, de är mer omfattande än vad som står här.

Vill du läsa mer, titta på Norstedts juridik.

SJVFS 2020:8 finns på www.jordbruksverket.se. På Jordbruksverkets sida finns för övrigt en hel del annat nyttigt att läsa.Vanligaste lagarna för hundägare

De vanligaste lagarna för dig som har en sällskapshund är:

Djurskyddslagen (2018:1192)

Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur. Den gäller djur som hålls som hålls av människan och viltlevande försöksdjur.

Hund med en snöhög på nosen

Gäller fr.o.m. 2018-06-20

Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

De skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att:

 • deras välfärd främjas
 • de kan utföra sådana beteenden som är viktiga för deras välbefinnande (naturligt beteende)
 • beteendestörningar förebyggs

Den som håller djuren ska ha tillräcklig kompetens för att tillgodose deras behov.

Djuren ska ges tillräckligt med foder och vatten som är av god kvalitet och ska anpassas efter djurets behov.

Djur av tamdjursart får inte överges. Utrustning får inte användas på ett sätt som kan orsaka djuret lidande eller skada.

Det är förbjudet att genomföra sexuella handlingar med djur.


Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)

Denna lag tar upp skötseln av hundar och katter. Här specificeras också så kallat ”Koppeltvång” samt ”Strikt hundägaransvar”.

Katt som slickar sig om munnen

Gäller fr.o.m. 2018-06-01

Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

En hundägare skall låta märka sin hund så att den kan identifieras. Märkningen skall vara bestående. Statens jordbruksverk skall föra ett för landet centralt register över hundägare (hundregistret). Hundägaren skall låta registrera sitt ägarskap i registret.

Anträffas en hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig infångas och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren.

Den som dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till polismyndigheten.


En ung kvinna cyklar med sin hund i skogen

Koppeltvång

Under tiden den 1 mars – 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får länsstyrelsen meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.


Hundförbud

Länsstyrelsen får meddela förbud att ha hand om hund (hundförbud) för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund. Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare.


Skada orsakad av hund

En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan.

(Detta sista stycke är det som kallas för ”Strikt hundägaransvar”, Glannas kommentar) 


Förordning om tillsyn över hundar (2007:1240)

Gäller fr.o.m. 2008-01-01

Valp- Cão da Serra da Estrela

En hundägare ska låta märka och registrera sin hund:

 • innan hunden uppnått en ålder av fyra månader
 • inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka och registrera den,
 • eller inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad
 • Märkning ska ske med mikrochips eller tatuering

Vid ägarbyte ska anmälan ske till registret inom fyra veckor från förvärvet. När hunden har dött ska hundägaren snarast anmäla detta till registret.


Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hundar och katter (SJVFS 2020:8)

Gäller fr.o.m. 2020-06-15

Med de nya djurskyddsreglerna från 15 juni 2020 är tanken att höja djurens och då främst kattens status. Det ställs högre krav på kunskap för att ha en katt eller hund.

I dessa föreskrifter hittar du också minsta mått på rastgårdar och andra förvaringsutrymmen för hundar och katter.


Bundna hundar

Hundar och katter får inte hållas bundna och deras rörelsefrihet får inte begränsas utom i något av följande fall:

 • Hundar och katter får tillfälligt hållas bundna under kontinuerlig uppsikt eller fasthållna på annat godtagbart sätt, under den tid som behövs för att utföra en nödvändig åtgärd.
  Med nödvändig åtgärd avses tillsyn, skötsel eller vård av ett djur samt träning av djuret för att vänja sig vid dessa åtgärder, rengöring av ett förvaringsutrymme eller andra berättigade skäl.
 • Hundar och katter får tillfälligt förvaras lösgående i utrymmen som inte
  uppfyller minimimåtten vid transport och övernattningar i samband med resor, vid vistelse i områden där tillträde för husdjur inte är tillåtet eller vid andra aktiviteter ägnade åt djurens sysselsättning, inlärning eller utbildning.
 • Under en transport får hundar och katter förvaras i högst tre timmar i transportmedlet när det står stilla.
Två hundar bak i en bil

Hundar får bindas upp tillfälligt:

 • för kortvarig rastning,
 • i samband med tävlingar, jakt eller andra aktiviteter ägnade åt djurens
  sysselsättning,
 • för vila eller övernattning i samband med färd, eller
 • vid vistelse i områden där tillträde för hundar inte är tillåten.

  Uppbindningen enligt första stycket får inte utgöra en skaderisk och ska ordnas så att hunden får en god liggkomfort och kan upprätthålla värmebalans. Hunden ska kunna ligga ned på ett naturligt sätt och ha tillgång till en torr, ren och mjuk liggplats

Allmänna råd: Exempel på tillfällen där djur kan förvaras i mindre utrymmen är kortare resor i samband med semester, resor till och från samt vistelse på utställningar, tillfälliga arrangemang såsom adoptionsdagar, tävlingar, prov eller träning inför tävling, vid jakt, utbildning med hund, inklusive den tid som dessa aktiviteter pågår. Unga djurs träning av rumsrenhet i mindre hagar är också att se som tillfällig förvaring av djur i mindre utrymmen som kan anses vara berättigad.Tillräcklig kompetens

Den som håller hund ska ha tillräcklig kompetens. Hundar ska hållas och skötas så att deras behov av social kontakt, mental stimulans, rörelse, tillräckligt med vila och upprätthållande av värmebalans tillgodoses. För att tillgodose dessa behov ska djurhållaren säkerställa följande:

Hunden…

 • … ska erbjudas fysisk social kontakt med människor varje dag anpassad till dess individuella förutsättningar samt, om förutsättningar finns, med andra hundar.
 • … får utlopp för sitt rörelsebehov varje dag. Omfattningen ska
  anpassas efter djurets individuella förutsättningar.
 • … ska ges möjlighet till mental stimulans som är anpassad efter dess individuella förutsättningar och specifika behov.
 • … ska få tillräckligt med vila.
 • … kan upprätthålla värmebalans under största delen av dygnet

Allmänna råd: För att uppfylla kravet på mental stimulans bör hunden få använda sitt luktsinne på olika sätt, jaga, leka, ha uppsikt och möjlighet att följa det som händer i sin omgivning, valla eller apportera. Om en veterinär har ordinerat restriktiv motion för en hund bör djurhållaren erbjuda djuret lämplig mental stimulans anpassad till dess förutsättningar. Detta innebär att djuret bör ges uppgifter att lösa utan eller med liten fysisk ansträngning


Foder och vatten

Liten valp dricker vatten ur en stor skål

Hundar och katter ska dagligen utfodras så att följande krav uppfylls:

 1. Fodret garanterar tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel som främjar en god hälsa för djuret.
 2. Fodret ger förutsättningar att förebygga hälsostörningar.
 3. Utfodringen resulterar i ett hälsosamt hull.

Hundar som vistas inomhus ska ha fri tillgång till dricksvatten.


Skötsel av hunden

Hundar och katter ska hållas tillfredsställande rena och pälsen ska skötas vid behov.

Pälsens naturliga förmåga för en bra isolering från värme och kyla ska
upprätthållas. Tovor, eller annat som påverkar djurets välfärd negativt, ska förebyggas och åtgärdas.

Hundars och katters klor ska inspekteras regelbundet och klippas vid behov.

God tandhälsa ska upprätthållas hos hund och katt.

Om hundar ska lämnas ensamma ska de gradvis vänjas vid det. Djurhållaren ska ta särskild hänsyn till unga hundar och hundar som genom sitt beteende visar tecken på oro och obehag när de blir lämnade ensamma.

Allmänna råd: Tecken på oro och obehag är t.ex. vokalisering i form av gny, skall eller ylande, apati, matvägran, förstörande av inredning eller att hunden uträttar sina behov på olämplig plats.


Rasta hunden regelbundet

Hundar ska rastas utomhus varje dag. Om en hund hålls permanent i rastgård ska den rastas dagligen på annan plats.

Hundar som hålls inomhus utan fri tillgång till utomhusutrymme ska rastas
regelbundet med hänsyn till deras rörelsebehov, ålder och hälsotillstånd.

Allmänna råd: Hundar bör rastas regelbundet, minst var sjätte timme dagtid. Unga och äldre hundar bör rastas oftare.

Stackelhalsband får inte användas. Med stackelhalsband menas ett halsband med inåtvända taggar som styr hundens beteende genom smärta.

Stackel en typ av otillåtet hundhalsband
Stackelhalsband

Binda hunden vid ett fordon

Hundar får endast bindas upp vid ett stillastående fordon om en speciell uppbindningsanordning finns installerad på fordonet. Uppbindningsanordningen ska vara utformad så att fordonet inte kan åka iväg utan att anordningen först avlägsnas.

(OBS! Det är alltså INTE tillåtet att sätta fast hunden i bilens dragkrok. Glannas anmärkning)


Parning

En tik får inte paras tidigare än vid 18 månaders ålder. Med parning avses såväl naturliga som artificiella metoder som kan resultera i att tiken blir dräktig.

Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12 månaders vila före nästa valpning.

Hundar får inte tvingas till parning genom att hållas fast om de uttrycker obehag eller försöker komma undan.

Hundvalpar får inte skiljas från modern, eller en likvärdig tik som ersättare för henne, annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad. Valparna ska hållas på detta sätt tills de uppnått 8 veckors ålder.

Hundvalpar ska under tiden tillsammans med modern eller hennes ersättare hållas i en trygg och lugn miljö.


Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur (SJVFS 2019:7)

Hund som sover i sin bur bak i bilen

Djur får endast transporteras när de är lämpliga att transportera och när åtgärder har vidtagits för djurens skötsel under sändningen och vid ankomsten till bestämmelseorten.
Djur som är sjuka eller skadade får inte transporteras.

Andra stycket gäller dock inte de djur som har en lindrig skada eller sjukdom och då transporten inte kan anses medföra lidande. Detsamma gäller vid transport av djur till veterinär eller till av länsstyrelsen godkänd viltrehabiliterare.

Levande sällskapsdjur får transporteras i en personbils bagageutrymme endast om tillsyn kan ske från personutrymmet under den tid transporten pågår. Då djur transporteras i utrymme för personbefordran, ska åtgärder vidtas för att säkra djuren vid inbromsning.

Allmänna råd: Djuren bör säkras genom att förvaras i säkrad transportbur eller, då det gäller hundar, i särskilt anpassat säkerhetsbälte.

Liten hund sitter i baksätet på en bil

Utrymme i bilen

Utrymmet eller buren ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.

Hundar får inte förvaras permanent i ett transportmedel och får inte heller lämnas utan tillsyn i fordon då temperaturen i lastutrymmet kan befaras överstiga +25°C eller understiga -5°C.

Utrymmet ska vara väl ventilerat så att fukt vädras ut. Vid transport
ska hunden rastas och erbjudas vatten minst var sjätte timme och utfodras med högst 24 timmars intervall.

Löpande tikar

Tikar som löper ska transporteras åtskilda från hanhundar.


Miljöbalken, 9 kapitlet

Hund som skäller

Det är framförallt 9 kapitlet i Miljöbalken som handlar om ohälsa och hälsoskydd som kan bli aktuellt för en hundägare.

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Har du en hund som skäller i flera timmar eller vid olämpliga tidpunkter kan du bli fälld för denna paragraf.


Resor utanför Sverige

För resor med sällskapsdjur utanför Sverige gäller olika lagar beroende på om du reser inom eller utanför EU.

Rent generellt måste hunden ha ett EU-pass, vara ID-märkt och vaccinerad mot bland annat rabies.

Då dessa regler kan ändras beroende på smittläget i olika länder, ta för vana att kontrollera vad som gäller när du ska åka. På Jordbruksverkets hemsida hittar du aktuell information.

Allmän information om att resa med hunden hittar du också på: När du reser med hunden.


Rulla till toppen