Kvinna jobbar medan hunden ligger knäet

Får man ha hund på arbetet?

Fler och fler tar med sig sina hundar till jobbet. Många hundägare skulle gärna vilja ha sin hund med på arbetet och i vissa fall fungerar det också utmärkt. Men finns det några lagar och regler som vi som hundägare ska ta hänsyn till?


Livsmedelslagen

Hanterar du livsmedel i lokalen så behöver du ta hänsyn till Livsmedelslagen och den har stränga hygienkrav.

Annars är det Arbetsmiljölagen och Djurskyddslagen som du har att rätta dig efter.

Socialstyrelsen har också gett ut en vägledning gällande hundar inom vård- och omsorg.


Arbetsmiljölagen

Liten hund tränar fotgående

Enligt arbetsmiljölagens kapitel 2 §3 har arbetsgivaren skyldighet att se till att arbetsplatsen är lämpligt utformad ur arbetsmiljösynpunkt.

Kapitel 3 §2 säger att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall.

I kapitel 3 §2a sägs dessutom att arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö.

Detta innebär att om någon av de anställda inte vill ha hund i lokalen är arbetsgivaren skyldig att se till att hunden kommer bort.

Det spelar ingen roll om personen är allergisk eller inte. Det hjälper inte heller om du har avtal med arbetsgivaren att få ha med dig din hund. Lagen är tvingande och det är den som gäller i första hand.

Däremot är det skillnad om den anställde blir upplyst om att det är tillåtet med hund i lokalen innan han/hon blir anställd.

Då ska det dessutom klart framgå som ett villkor i anställningsavtalet att djur förekommer på arbetsplatsen. Därför kan t.ex. anställda på ett hunddagis aldrig hävda att arbetsmiljön är olämplig p.g.a. hundarnas närvaro.Djurskyddslagen (1988:534)

I djurskyddslagen står det bland annat om hundarnas förvaringsutrymmen. De får inte vara bundna eller förvaras i bur inomhus annat än tillfälligt. Jordbruksverket har tolkat det som att en enstaka timme är accepterat så länge som det inte förekommer regelbundet.

Eftersom det är svårt att kontrollera har man skärpt användandet av bur till att hundar ENDAST får vara i bur på utställning, tävling och prov samt vid träning inför tävling, vid transport och jakt.

Set innebär i praktiken att hunden inte vara i bur på arbetsplatsen.

Dessutom ska hundens förvaringsutrymmen utformade så att hunden kan bete sig på ett naturligt sätt. Den får heller inte utsättas för onödig stress.

Skulle arbetsgivaren tillhandahålla särskilt utrymme för hunden skall det uppfylla djurskyddslagens normer som bland annat reglerar ljusinsläpp, storlek och rastgård.Hundar i vård och omsorg

Det blir vanligare att ha djur inom vård och omsorg. Ibland används de vid behandlingar och ibland får de fungera som social samvaro. Detta eftersom det har visat sig att djur ofta medför positiva aspekter för vårdtagarna.

Men då djur finns inom vård och omsorg krävs det att verksamheten uppfyller de lagar och riktlinjer som finns för ett systematiskt kvalitetsarbete. Det gäller bland annat ansvar för olyckor, smittspridning och allergier.

Därför har Socialstyrelsen gett ut en vägledning inom detta regelverk.

En skärpning kommer att ske i de fall där personalen har med sig egna hundar istället för att använda sig av utbildade vårdhundsekipage.

Rullstolsburen man klappar om en hund

Egen företagare

Är du ensam företagare, utan anställda och inte hanterar livsmedel så kan ingen hindra dig från att ha hunden med dig på jobbet.

Däremot kan det kanske vara bra att upplysa dina kunder om att du har djur i lokalen så att de är förberedda på det.


Källa: Arbetsmiljöverket, Jordbruksverket, Socialstyrelsen


Rulla till toppen