Gravityscan Badge
Hem / Hund / Fakta om hundar / Vilka lagar gäller för mig som hundägare?
Hund ligger under en filt

Vilka lagar gäller för mig som hundägare?


Cavalier king charles spaniel

Det finns olika lagar som du som hundägare är skyldig att känna till och du kan aldrig i efterhand hävda att du inte visste vad som stod i lagen.

Förutom nedanstående lagar finns det fler som du kan vara berörd av i olika situationer, t.ex Jaktlagen och Djurskyddsförordningen.

Dessutom finns också de Lokala ordnings-föreskrifterna, som varje kommun ger ut. Vad som står i dem varierar, men ofta brukar det handla om koppeltvång på offentliga platser, förbud eller koppeltvång på badplatser och kyrkogårdar samt att plocka upp hundbajs.
Sök på ordningsföreskrifter på din kommuns hemsida och kom i håg att även titta på hemsidan för den kommun där du tillbringar din semester.

OBS! Nedanstående text är endast utdrag ur lagarna, de är mer omfattande än vad som står här.

Vill du läsa mer, titta på www.notisum.se.

SJVFS 2008:5 finns på www.jordbruksverket.se. På Jordbruksverkets sida finns för övrigt en hel del annat nyttigt att läsa.

De vanligaste lagarna för dig som har en sällskapshund är:

Djurskyddslagen (1988:534)

Gäller fr.o.m 1988-06-02

Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.

Djur skall hållas och skötas i en god djurmiljö och på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa och ger dem möjlighet att bete sig naturligt.

Djur ska ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras.

Djur får inte överansträngas. Inte heller får de agas eller drivas på med redskap som lätt kan såra eller på annat sätt skada djuret.

Om ett djur är sjukt, skadat eller på annat sätt genom sitt beteende visar tecken på ohälsa, skall djuret snarast ges nödvändig vård, vid behov av veterinär, eller andra åtgärder vidtas, om inte sjukdomen eller skadan är så svår att djuret måste avlivas omedelbart.

Lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150)

Gäller fr.o.m 2008-01-01Västgötaspets

Hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn och skötas på ett sådant sätt som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter.

En hundägare skall låta märka sin hund så att den kan identifieras. Märkningen skall vara bestående. Statens jordbruksverk skall föra ett för landet centralt register över hundägare (hundregistret). Hundägaren skall låta registrera sitt ägarskap i registret.

Anträffas en hund lös på område där lantbruksdjur finns, får hunden, om den inte låter sig infångas och om det är nödvändigt för att förhindra skada på lantbruksdjur, dödas av den som äger eller vårdar lantbruksdjuren. Den som dödat en hund är skyldig att snarast möjligt anmäla detta till polismyndigheten.

Under tiden den 1 mars – 20 augusti skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året skall hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt.

Om någon brister i tillsynen över eller skötseln av en hund, får polismyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs för att förebygga skada eller avsevärd olägenhet.

Polismyndigheten får meddela förbud att ha hand om hund (hundförbud) för den som allvarligt brister eller tidigare har brustit i tillsynen över en hund. Hundförbudet får avse viss tid eller gälla tills vidare.

En skada som orsakas av en hund skall ersättas av dess ägare eller innehavare, även om han eller hon inte vållat skadan. Vad ägaren eller innehavaren har betalat i skadestånd har han eller hon rätt att få tillbaka av den som vållat skadan.
(Detta sista stycke är det som kallas för ”Strikt hundägaransvar”, Glannas kommentar)

Till toppen

Förordning om tillsyn över hundar (2007:1240)

Gäller fr.o.m 2007-12-06

En hundägare ska låta märka och registrera sin hund:

– innan hunden uppnått en ålder av fyra månader
– inom fyra veckor efter förvärvet, om hunden förvärvas efter tre månaders ålder och föregående ägare inte har låtit märka och registrera den, eller inom fyra veckor från införseln, om hunden förs in i landet efter tre månaders ålder och inte är märkt och registrerad
– Märkning ska ske med mikrochips eller tatuering

Vid ägarbyte ska anmälan ske till registret inom fyra veckor från förvärvet. När hunden har dött ska hundägaren snarast anmäla detta till registret.

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om hållande av hund och katt (SJVFS 2008:5)

Gäller fr.o.m 2008-03-19

Hundar och katter får inte förvaras i bur utom vid följande tillfällen:

– Hundar och katter får förvaras i bur på utställning, tävling och prov samt vid träning inför tävling. Buren ska då vara täckt på minst två sidor och hundar ska rastas minst varannan timma.

– Vid transport i samband med tävling samt vid träning inför tävling, får hundar på tävlings- respektive träningsplatsen samt till och från tävlings- och träningsplatsen övernatta i transportmedlet.

– I samband med jakt får hundar förvaras i bur max 8 timmar per dygn om de rastas minst var tredje timme.

– I samband med transport får hundar och katter förvaras i bur. Förvaringen får dock inte överstiga tre timmar då bilen står stilla.

 

hund-under-filtHundar och katter som hålls i en rastgård ska ha tillgång till platser som kan ge både skugga och sol samt skydd mot vind och regn. Marken ska vara dränerad så att den inte blir sörjig under normala väderleksförhållanden. Underlaget ska vara av sådant material att hunden eller katten obehindrat kan gå på det. Om det saknas inomhusutrymme i anslutning till rastgården ska djuren ha tillgång till en koja. Detta gäller inte stora rastgårdar som bara används några timmar under dagen för att rasta hundar.
Hundar och katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.

Hundar och katter ska dagligen ges foder. Fodret ska garantera tillräcklig, allsidig och välbalanserad näringstillförsel och ges i sådan mängd så att de inte blir för magra eller för feta.

Hundar och katter ska hållas tillfredsställande rena och pälsen ska skötas.

Hundar får inte hetsas vare sig mot varandra eller mot andra djur. Detsamma gäller katter.

Hundar som vistas inomhus ska ha fri tillgång till dricksvatten.

Hundvalpar under 4 månader får endast lämnas helt ensamma kortare stunder.

Hundar får inte hållas bundna inomhus.

Utomhus får hundar inte hållas i löplina permanent. Vid tillfällig uppbindning får hundar bara hållas bundna två timmar per dygn och endast på ett sådant sätt så att det inte utgör en skaderisk för hunden. Valpar under 6 månader får endast hållas bundna kortare stunder.

Hundar som hålls inomhus utan fri tillgång till rastgård, ska rastas utomhus regelbundet med hänsyn till hundens ålder och hälsotillstånd.

Allmänna råd: Hundar bör rastas var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar dock oftare.

Stackelhalsband får inte användas. Med stackelhalsband menas ett halsband med taggar som skärper verkan av halsbandet.

Hundar får inte bindas vid motorfordon om inte en speciell uppbindnings-anordning anbringas till fordonet. Uppbindningsanordningen ska vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att anordningen först avlägsnas. Hundar får heller inte rastas eller tränas med hjälp av bil.

En tik får inte paras förrän tidigast i andra löpet, dock inte tidigare än vid 18 månaders ålder. Om en tik får två valpkullar inom 12 månader ska tiken ges minst 12 månaders vila före nästa valpning.

Tvångsparning av tikar får inte förekomma. Med tvångsparning menas att tvinga tiken till parning genom att hålla fast tiken trots att tiken uttrycker obehag eller försöker komma undan.

Hundvalpar får inte skiljas från modern annat än temporärt, så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad, dock tidigast vid 8 veckors ålder. Valparna får heller inte lämna uppfödaren förrän tidigast vid 8 veckors ålder om inte särskilda skäl föreligger.

Till toppen

Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om transport av levande djur (SJVFS 2010:2)

Hund i transportbur
Om du transporterar enstaka hundar i personutrymmet i din bil ska du se till att de transporteras på ett säkert sätt. Du kan också transportera hunden i kombiutrymmet på din bil om du har god uppsikt över den under hela transporten. Hunden ska inte riskera att bli skadad eller lida i samband med transporten.

Du måste se till att hunden är säkrad vid inbromsning till exempel genom att använda transportbur eller säkerhetsbälte som är anpassat för hundar.

Ditt fordon ska vara lämpligt för att transportera hunden. Om du transporterar hunden i en bur eller liknande ska denna vara utformad och placerad på ett sådant sätt att hunden får skugga och god ventilation.

  • Hunden får inte förvaras permanent i ett fordon och högst 3 timmar enligt huvudregeln.
  • Du får inte lämna hunden utan tillsyn i fordonet om det är möjligt att temperaturen går över +25°C eller under -5°C.
  • Under transporten ska hunden rastas och få vatten minst var sjätte timme. Den ska få foder med högst 24 timmars intervall.
  • En tik som löper ska transporteras åtskild från hanhundar.
  • En dräktig tik får inte transporteras de två närmaste veckorna före beräknad valpning. Tiken får inte transporteras tidigare än 1 vecka efter valpningen. Det finns undantag från dessa två regler för sällskapshundar som transporteras i personbil och kortare sträcka än 50 kilometer.
  • En hundvalp måste vara minst 1 vecka och naveln bör vara helt läkt för att du ska få transportera den.

Undantag:
Du får transportera ett sjukt eller skadat djur till veterinär om transporten är brådskande även om du inte uppfyller kraven. Men det får inte finnas någon risk för att djuret kan lida av transporten.

Minsta mått:

Om du använder en bur eller liknande för transporten i personbilen ska varje hund ha minst följande utrymme:

– Längd = hundens längd från nosspets till sittbensknöl när hunden står i normal ställning gånger 1,10
– Bredd = hundens bröstbredd gånger 2,5. Hunden ska kunna ligga ner och vända sig obehindrat.
– Höjd = hundens höjd över hjässan när hunden står i normal ställning.

Om du transporterar mer än en hund i en bur ska bredden för varje hund ökas med den största hundens bröstbredd.

Bestämmelser om införsel av sällskapsdjur (EG nr 998/2003) samt Jordbruksverkets kompletterande föreskrifter (J13)

Vid resor inom EU skall ditt djur ha ett särskilt djurpass. Det utfärdas av veterinär.

Djuret skall också vara identitesmärkt med mikrochip eller en läslig tatuering som är gjord före 3 juli 2011.

En rabiesvaccinering skall också ha gjorts och det ska ha gått minst 21 dagar sedan grundvaccinationen gjordes innan du reser ut ur landet med ditt djur.

För mer information om vad du ska tänka på då du reser med din hund, hittar du på Resa med hunden.

Miljöbalken, 9 kapitlet

Det är framförallt 9 kapitlet i Miljöbalken som handlar om ohälsa och hälsoskydd som kan bli aktuellt för en hundägare.

§ Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.

Har du en hund som skäller i flera timmar eller vid olämpliga tidpunkter kan du bli fälld för denna paragraf.

Till toppen

Facebooktwittergoogle_pluspinterestmail

11 kommentarer

Svara

Din e-post kommer inte att publicerasMarkerade fält är obligatoriska *

*

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.